بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 
 كندروساركوم سپتوم بيني و معرفي يك مورد آن 

  كندروساركوم سپتوم بيني و معرفي يك مورد آن

مرتضي جوادي (M.D.) سيد عبدا... مدني (M.D.) .احمددانشي(M.D.).دكتر محمد محسني

* متخصص گوش و حلق و بيني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران شماره 1- طبقه سوم ** متخصص گوش و حلق و بيني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران *** متخصص گوش و حلق و بيني، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران **** دستيارگوش وحلق و بيني، بيمارستان رسول اكرم (ص)

مقدمه كندروساركوم يك تومور بدخيم نادر در سر و گردن مي باشد كه به ويژه در سپتوم بيني بسيار نادر است و تنها 30 مورد آن در كتب انگليسي گزارش شده است (1،2،3). اين تومور از نظر هيستولوژيك Low grade بوده و تشخيص پاتولوژيك آن از كندروم بسيار مشكل است. از لحاظ باليني شايع ترين علايم بيمار گرفتگي بيني، خونريزي، و ترشح مي باشد و شايع ترين يافته در معاينه كلينيكي، توده بزرگ انسدادي Pale ، براق و درخشان است (4). تومور رشد بسيار بطئي و كندي دارد و بسيار دير متاستاز مي دهد(1). شايع ترين محل بروز آن نيز قسمت خلفي سپتوم است (1). از لحاظ Imaging ، در CT نكته بارز در اين تومور كلسيفيكاسيون هاي ندولر و يا پلاك مانندي است كه در 89درصد بيماران ديده مي شود (6،4). در MRI به ويژه درT2 توموربه صورت High signal ديده مي شود. با تزريق گادونيوم درT1، Enhancement در محيط تومورديده مي شود(تصاويرشمارة3و4). در مركز تومورمعمولاًEnhancement ديده نمي شودكه اين بستگي به واسكولاريته توموردارد(3).MRI براي تشخيص گسترش تومور، تست انتخابي است. كلاً MRIبه همراه CT، براي تشخيص نهايي اين بيماري تست انتخابي مي باشند(3). درمان انتخابي اين بيماري، رزكسيون جراحي به صورت Enblock مي باشد (1،6). در صورت رزكسيون ناكامل، عود مجدد قطعي خواهدبود. از لحاظ روش هاي جراحي، بهترين آنها Craniofacial approach مي باشد اگرچه در بعضي مقالات لترال رينوتومي توصيه شده است (4،7). ازلحاظ اثرات راديوتراپي در اين بيماري، مقالات و كتب قـديمي راديـوتراپي را بي فايـده ذكـر مي كننـد (1،8) ولي به هر حال در مـوارد زير راديـوتراپي توصيـه مي شود: 1- عود موضعي غيرقابل جراحي؛ 2- باقيمانده واضح حين جراحي (غيرقابل عمل)؛ 3- مارژين مثبت هيستوپاتولوژيك (راديوتراپي ext.beam توصيه مي شود اگرچه اثرات آن هنوز دقيقاً مشخص نيست) (1،4،7،9). مرگ در اين بيماري به علت گسترش موضعي بيماري، به ويژه به داخل مغز مي باشد.

فهرست منابع 1.

Cuming CW, et al. Otolaryngology head and neck surgery. Mosby Co. 1998; Vol. 2, PP: 95. 2. Rassekh CH, et al. Chondrosarcoma of the nasal septum: Skull base imaging and chinicopathologic correlation. otolaryngol Head & Neck surgery. 1996 Jul; 115: 29-37. 3. Ertefai P, Moghimi M. Chondrosarcoma at the nasal septum. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1997; 254(5): 259- 260. 4. Coates HL, et al. Chondrosarcoma of the nasal cavity; paranasal sinuses and nasopharynx.Am and Opthalmal Otolaryngol. 1977 Sep-Oct; 84(5): ORL 919- 26. 5. Lioyd GGA, et al. The imaging characteristics of naso-sinus chondrosarcoma. Clin Radiol. 1992 Sep; 46(3): 189-92. 6. Avalos E, et al. Paranasal sinus chondrosarcoma: a case report. Acta otorrhinolaryngol ESP. 1998 Apr; 49(3): 245- 6. 7. Kaulman JK, et al. Craniofacial resection of nasoseptal chondrosarcoma: case report and review of literature. Surg Neural. 1999 Sep; 52 (3): 285- 8. 8. Bates GJ,Herdman RC.Chondrosarcoma of the sphenoid: a case report. J Laryngol Otol. 1988 Aug; 102 (8):727-9. 9. E/Ghazali AM. Chondrosarcoma of the paranasal sinuses and nasal septum. J larngol Otol. 1983 Jun; 97(6): 543- 7. 

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved