بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 
 گزارش يك مورد كروموبلاستومايكوزيس در مازندران 

  گزارش يك مورد كروموبلاستومايكوزيس در مازندران

محمدرضا حسنجاني روشن (M.D.) * انسيه شفيق (Ph.D) ** مسعود امامي (Ph.D.) *** سيّد علي اصغر سفيدگر (Ph.D.) **** محمدرضا شيدفر (Ph.D.) *****

متخصص بيماري هاي عفوني، استاديار دانشگاه علوم پزشكي بابل ** متخصص پاتولوژي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي بابل *** استاد قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران **** متخصص علوم آزمايشگاهي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي بابل ***** استاديار قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشكي بابل

مقدمه

                كروموبلاستـومايكـوزيـس يـك عفـونت قـارچي پـوست و زيرپـوست است كه به وسيلـه پنـج گـونه از قارچ هاي رنگدانه‌دار به نام‌هاي Fonsecaea Pedrosei ، Phialophora Verrucosa ،Cladosporium Carrionii ،Fonsecaea Compata ، وRhinocladiella Aquaspersa ايجاد مي شود (3،2،1).

                اين قارچ ها در چوب و گياهان درحال تخريب و خاك ديده مي شوند و به دنباله ضربه و يا زخمي شدن پوست وارد بدن انسان شده وايجاد بيماري مي كنند(4،3). ضايعه اوليه به صورت پاپول هاي پوسته دار ظاهر شده، به تدريج اندازه آنها بزرگتر مي شود و تشكيل ندول Verrucous سطحي را مي دهند و ضايعات كوچك به صورت اقماري دراطراف ضايعه اصلي ايجاد مي شوند. پنج نوع ضايعه مختلف را در اين بيماري گزارش نموده اند كه عبارتند از: ندولار (Nodular)، توموروز (Tumorous)، وروكوز(Verrucous)، پلاك(Plaque)، و سيكاتريسيال (Cicatricial) (2،1). اين قارچ ها به ندرت از طريق انتشار خوني و لنفي در ارگان هاي ديگر بدن از جملــه مغــز جايگــزين شــده و ايجــاد بيمـاري مي‌كنند. بيماري در مردها طي سنين 20-50 سالگي خصوصاً در كشاورزاني كه با پاي برهنه و در مزارع كار مي كنند و نيز در اندام هاي تحتاني شايعتر است. شيوع بيماري درمردها 20 بار بيشتر از زن ها مشاهده مي گردد (1-4).

                تشخيص بيماري براساس كشت قارچ و آزمون پاتولوژيك صورت مي گيرد.دربررسي هاي پاتولوژيك، اسپــورهاي قهــوه اي يا اجســام اسكلــروتيــك و يا سلول هاي قهوه اي فندوقي توتي شكل درداخل گرانولوما و يا ميكروآبسه هاي پوست ديده مي شود (5،4). تشخيص افتراقي آن با سرطان هاي پوست، نوئي (Nevei)، سولاركراتوز (Solar Keratose)، سيفيليس مرحله سوم،سل پوستي، و فائوفيتومايكوزيس است(6-8).

                فلوئوروسيتوزين در تركيب با آمفوتريسين B و يا به تنهايي، درمان انتخابي محسوب مي شود. پاسخ درماني به خصوص در نوع Fonsecaea Pedrosei مناسب نيست و عود بيماري نيز شايع است. درمان با ساير داروهاي قارچي معمولاً مأيوس كننده است.

 

معرفي بيمار

                بيمار يك زن 26 ساله، كشاورز، ساكن يكي از روستاهاي بابل، در سال 1373 به دنبال گزش ساق پاي راست توسط زالو در شاليزار دچار زخمي گرديد كه بعد از گذشت يك ماه، به يك زگيل سياه رنگ و بدون درد و خارش تبديل شد و در اطراف آن ضايعات پاپولر اقماري پوسته دار ايجاد گرديد (تصوير شمارة 1). به دليل بـدون علامت بودن ضايعه، بيمار تا سال 1377 مراجعه ننمود و در زمستان 1377 به علت وجود توده اي تومورال در كشاله ران همان پا مراجعه نمود. توده در لمس نرم و اندازه آن 5/2×3 سانتي متر و مولتي لوبولر بود و نيز تعداد چهار عدد آدنوپاتي به اندازه 2×1 سانتي متر در ناحيه اينگوينال همان طرف لمس شد.

                در سونوگرافي ناحيه فمورال و اينگوينال نيز تعداد 5 عدد ضايعه اكوپنيك كه اندازه آن 4/1×1 سانتي متر بود گزارش شد. در سونوگرافي لگن و شكم آدنوپاتي ديده نشد. از ضايعه زگيلي پا بيوپسي برداشته شد و پاتولوژيست كروموبلاستومايكوزيس را گزارش نمود (تصوير شمارة 2). در بيوپسي به عمل آمده ازتودة كشاله ران بيمار نيز گرانول هاي متعدد كه حاوي قارچ هاي فراوان بود گزارش گرديد (تصوير شمارة 3). كشت قارچ از ضايعه پوستي وهمچنين ترشحات محل راني نيز انجام گرديد كه نتيجه كشت، Phialophora Verrucosaبود (تصوير شمارة 4). تست PPD و HIV نيز منفي بود. آزمايش خون بيمار بيانگر نتايج زير بود:

9400=WBC، 65%=Poly ،33%=Lymph، 1%=Mono، 23=ESR .

بيمار تحت درمان با 5- فلوئوروسيتوزين به مدت سه ماه قرار گرفت كه پس از اين مدت كليه ضايعات فروكش نمود. 

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved